Onze doelstelling is vanaf het voorjaar 2019 regelmatig enkele golfwedstrijden te organiseren op de par3-baan. In eerste instantie voor leden van die baan, maar natuurlijk kunnen ook andere leden deelnemen. Ook komt er een mogelijkheid voor leden van de golfschool om tegen gereduceerd tarief aan deze wedstrijden deel te nemen.

De commissie bestaat uit Harm Schopman, Anneke Wortel, Bart van Beusekom en Frank Maessen. Bart is al langer lid van de grote baan en is bereid de commissie te ondersteunen. Frank Maessen zal voorlopig voorzitter zijn van deze commissie.

Begin volgend jaar zullen we met enkele wedstrijden starten. Data zullen op de website vermeld worden en via de mail naar de par3-leden.

De Par3-commissie hoopt hiermee aan een behoefte van de leden te voldoen en wij zien jullie inschrijving te zijner tijd met belangstelling tegemoet.

Frank Maessen
Voorzitter

Zoals op de ALV is uitgelegd is onze beregeninginstallatie toe aan vervanging. Door slijtage zijn de afgelopen tijd teveel storingen ontstaan en daarmee gepaard gaan hoge reparatiekosten. De PVC-leidingen en lijmverbindingen zijn na 20 jaar poreus geworden en daarmee kwetsbaar voor lekkages. Ook de sproeiers zijn na 20 jaar aan vervanging toe. Met de beregeningsinstallatie worden door het oppompen van oppervlakte water uit de vijver bij hole 18 de greens, aprons, tees, voorgreens, tuin clubhuis en driving range beregend.

De vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Bas van Oosterhoud, een specialist in beregeningsinstallaties en geselecteerd op basis van ervaring, prijs-kwaliteitverhouding en uitstekende referenties (De Haagsche, Links Valley, Lochemse, Houtrak e.a.).

NL Adviseurs voert de directie over dit project. Zij hebben ervaring met dit soort grote projecten en zij zullen toezien op een efficiënte en effectieve uitvoering, planning en communicatie tussen Amelisweerd en de firma Bas van Oosterhoud.

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. Van 7 januari tot ca. 25 januari worden de leidingen en sproeiers van de tees vervangen. Per tee is ongeveer 1 werkdag nodig. Bij hole 1 staat op een groot bord aangegeven welke tee gesloten is in verband met de werkzaamheden.

Tijdens de eerste twee groot onderhoudsweken, 20-25 mei en 15-19 juli worden de leidingen en sproeiers rondom de greens vervangen. Deze twee weken is 1 lus van 9 holes helemaal gesloten.

Door sluiting van tees en lussen tijdens de werkzaamheden, proberen we voor u en voor de installateurs de overlast te beperken en gevaarlijke situaties te vermijden.

TECHNISCHE ASPECTEN

Green met back to back en voorgreen beregening
De greens en voorgreens worden voorzien van gemiddeld 6 sproeiers. Dit zijn verstelbare sproeiers van 3° tot 360°. Tevens worden de greens voorzien van nieuwe PE-leidingen, 50 mm, drukklasse 10 ato met nieuwe afsluiter units en pvc-kogelafsluiters, volledig met spiegellas gemaakt. Dit alles komt samen in een valve-box en elke box wordt voorzien van een hand aftappunt. In totaal worden er 112 greensproeiers en 75 back to back greensproeiers opgenomen.

Putting oefengreens
De twee oefengreenberegening wordt voorzien van 8 stuks sproeiers. Ook instelbaar zoals hierboven beschreven. Ook hier nieuwe PE-leidingen, gelijk aan het hierboven beschrevene.

Tee beregening
De teeberegening wordt geplaatst aan de buitenzijde van de teeboxen, op de locatie van de bestaande sproeiers. Tevens worden de tees voorzien van nieuwe afsluiter units met pvc- kogelafsluiters en elektrische afsluiters, volledig met PE-spiegellas gemaakt. Er worden 135 teesproeiers vernieuwd. Voor 8 backtees wordt een extra sproeier geplaatst om een goede waterverdeling te krijgen. Dat betreft dan hole 3-4-5-7-8-11-13 en 15.

Par 3 baan en chipping green
De chipping green wordt voorzien van 4 stuks sproeiers, gelijk aan de grote baan. Op de par 3 baan blijft de bestaande beregening zitten. Wel zal de par 3 baan middels 2 stuks hoofdafsluiters af te sluiten zijn. Er wordt een volledige controle uitgevoerd van de par 3 baan.

Nieuwe hoofdleidingen en hoofdleidingafsluiters
Het complete leidingwerk zal bestaan uit PE-leidingen. De uiteinden worden middels elektrolas moffen op elkaar aangesloten. Voor de fairway beregening zijn er 13 stuks elektrische hydranten voorzien. De nieuwe hoofdleidingen worden sleufloos ingeploegd en gelegd.

Pompinstallatie
De nieuwe pompen worden frequentie geregeld bestuurd. Er is geopteerd voor 2 pompen i.p.v. diegene die nu in de vijver ligt. Er wordt een nieuwe instroom- en uitstroomput geplaatst met een 2-tal Grundfos bronpompen met 9,2kW. Voor beide pompen wordt een afsluiter geplaatst om bij service of calamiteiten de pomp te kunnen afsluiten. Ook kan de instroomput droog gelegd worden om te kunnen reinigen. De hoofdpompen zullen in 2 functies werken:

* De Jockeyfunctie waarbij een constante druk op het systeem zal staan;

* En de pomp startfunctie, waarbij met een pomp startcommando de beide pompen in cascade zullen worden aangestuurd naar waterbehoefte.

Het bereginingssysteem wordt momenteel nog mechanisch aangestuurd en het nieuwe systeem heeft een elektronische bediening van Toro Lynx, waarbij de greenkeeper vanuit huis de installatie kan aansturen. Snelle response bij calamiteiten en maakt het werken ook gemakkelijker.

Deze technische specificaties wilden wij u niet onthouden, sommige mensen zijn graag op de hoogte van het hoe en waarom.

Winterregels voor trolleys

We zijn niet alleen samen trots op onze mooie golfbaan, we zijn er ook samen verantwoordelijk voor.  Om de baan zo goed mogelijk de winter door te helpen, is het belangrijk dat we zo weinig mogelijk schade aan het gras aanrichten. Dan hebben we de baan dit voorjaar ook weer sneller in conditie.

Daarom hebben we besloten dat baanstatus 1, wanneer alleen ontheffingshouders met trolley de baan in mochten, aan te passen naar de volgende regel:

Baanstatus 1: De baan is alleen bespeelbaar voor spelers met een draagtas of met een trolley met hedgehog (winter)banden. Trolleys met reguliere banden zijn niet toegestaan.

Hiermee vervalt de trolleyontheffing, ook de ontheffingen die in het verleden van kracht waren. Bent u om medische redenen niet in staat om uw tas te dragen, raden wij u aan hedgehog banden aan te schaffen, zodat u uw trolley kunt blijven gebruiken bij baanstatus 1, net als iedereen die hedghog banden heeft.

Als u zich afvraagt: waarom hedgehog banden? Door het verminderde contact met de ondergrond, wordt het gras minder belast. Een bijkomend voordeel is dat uw trolley een stuk lichter rijdt.

Wilt u hedghog banden aanschaffen? Dan kunt u bij de reguliere golfstores terecht. Bij Jumbo Golf Bunnik, hebben ze een groot assortiment en helpen ze u graag om deze banden op uw trolley te plaatsen. Bij onze receptie worden ook trolleys met hedghog banden verhuurd voor € 5,-.

De uitleg over diverse baanstatussen vindt u op onze site (link naar https://www.amelisweerd.nl/golfbaan-amelisweerd/baanstatus )

“PREFERRED LIES”
(PLAATSEN)

Een bal die op een “kort gemaaid gedeelte” door de baan ligt, MAG, zonder straf, worden verplaatst of opgenomen, worden schoongemaakt en worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole en niet in een hindernis of op de green.

De speler mag zijn bal éénmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal op deze wijze is verplaatst of geplaatst, is hij in spel.

STRAF VOOR OVERTREDING VAN DE LOCAL RULE:

Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan dat gemaaid is op fairway-hoogte of lager, daarbij inbegrepen paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Regel- & Handicapcommissie
Golfclub Amelisweerd

 

 

Huurvoorwaarden lockers Amelisweerd.

  • De huurperiode loopt per kalender jaar, van 1 januari tot en met 31 dec. De huurperiode zal telkens stilzwijgend verlengd worden met een kalenderjaar, tenzij uiterlijk 1 maand voor het einde van deze overeenkomst, de eventuele verlenging daaronder inbegrepen, schriftelijk door één der partijen wordt opgezegd.

    Verhuurder heeft het recht deze overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, indien huurder de in artikel 6 genoemde huurpijs niet binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn voldoet.

    Huurder machtigt verhuurder voor alsdan, voor rekening en risico van huurder, de locker te ontruimen. Huurder is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de inhoud van de locker.

  • Het gebruik van de locker geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of enige schade van uw eigendommen opgeslagen in de locker.

  • Huurder dient als goed huisvader voor de locker te zorgen en de locker bij het beëindigen van de overeenkomst schoon op te leveren en de sleutel bij verhuurder in te leveren. Indien huurder zijn lidmaatschap van de Utrechtse Golfclub Amelisweerd beëindigt, wordt ook automatisch deze overeenkomst beëindigd.

  • De huur kan jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen, tot uitdrukking gebracht in het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

  • Het is huurder niet toegestaan de huur van de locker aan anderen over te dragen.

In het weekend van 1 en 2 september zijn op Amelisweerd de finales van de Matchplay Clubkampioenschappen gespeeld. Onder ideale weersomstandigheden en op een zich perfect herstellende baan – een klein wonder na de extreem droge zomer of was het toch gewoon weer het werk van Arie en zijn mannen? – werd er gestreden in vier categorieën, te weten de Heren, Dames, Heren Senioren en Dames Senioren. De golfende fine fleur van Amelisweerd mocht het na het succesvol doorlopen van de voorrondes in het finaleweekend tegen elkaar opnemen om uiteindelijk te bepalen wie zich clubkampioen Matchplay 2018 zou mogen noemen. En, voor wie er niet bij was, u heeft wat gemist. Gestreden is er en wel op het hoogste niveau. Zowel kwalitatief met rondes onder par (o.a Stefan Heesakkers), als voor wat betreft de spanning. Zo viel de uiteindelijke beslissing in twee finales op de laatste put op hole 18. Hoe mooi wil je het hebben als wedstrijdorganisatie?

Dames Senioren

In de categorie Dames Senioren hadden de meeste wedkantoren hun geld gezet op een finale tussen Annemarie Guise, de winnaar van 2017, en Cornelie Westermann. En zo ging het ook. Cornelie, die na een lange afwezigheid aan de top, weer langzaam op haar oude niveau terugkeert, maakte het Annemarie uitermate lastig. Was het 1 up dan werd het weer A/S en dan weer 1 down en vice versa. De beslissing viel uiteindelijk op de laatste hole in het voordeel van Cornelie. Zij mag zich daarom kampioen Matchplay 2018 weten en komt (wederom) op het bord van de eeuwige roem.

img 3747 img 3752


Dames

Bij de Dames was het veld met 14 deelnemers kwantitatief dunnetjes bezet, maar kwalitatief bepaald niet. De verwachting was dat het ook dit keer tussen de lage handicappers zou gaan. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar niet zonder slag of stoot. Zo gaf in de kwartfinale Finette Schrijvers met hcp 15.4 tot op hole 18 pittige tegenstand in haar match tegen Florence Brugmans met hcp 4.6 en slaagde in de halve finale Marieke Helgers, hcp 2.4, er in om Giulia van den Berg, hcp –0.8, te verslaan. In de finale wist Suzanne van Daal met 3/2 te winnen van Marieke Helgers, die daarmee de trotse runner up bij de Dames werd. Suus is daarmee niet alleen winnaar Matchplay Dames 2018 geworden, maar als winnaar Strokeplay 2018 wint zij dit jaar, evenals Chris Versteegh, ook de dubbel.

img 3766 img 3763

Heren Senioren

Het deelnemersveld bij de Heren Senioren was dit jaar goed bezet. Winnaar uit 2017 Chris Versteegh zou daarom optimaal moeten presteren om zich weer clubkampioen Matchplay te mogen noemen. En zo gebeurde het ook. Na de oren van Rob van Montfoort gewassen te hebben (uit piëteit vermelden we de uitslag maar niet), volgde Bas Buijzen in de halve finale. Dat was andere koek. Bas verdedigde zich kranig, maar moest uiteindelijk toch met een krappe en knappe 2/1 het hoofd buigen. In de finale trof hij Paul Rietveld. Was het omdat Chris zich in de finale liet vergezellen door zijn caddie Rob Boogaard of was het gewoon op eigen kracht? We zullen het nooit weten. Paul heeft gestreden voor wat hij waard was en hield het uiteindelijk met 3/2 nog heel lang spannend. Met deze overwinning schrijft Chris de dubbel Strokeplay en Matchplay 2018 op zijn naam.

img 3757 img 3758

Heren

Bij de Heren was Daan Jenken, na enkele jaren achtereen als verliezend finalist te zijn geëindigd, dit keer wel de glorieuze winnaar. En terecht als je alle voorbije jaren in ogenschouw neemt. Maar spannend was het wel. Hij kreeg het niet cadeau. Zijn tegenstander in de finale, Bob Benard, stond met nog drie holes te gaan 2 up. Op hole 16 sloeg Bob de bal weliswaar op de green, maar veel te veel links, waar Daan de bal keurig op lijn van de vlag plaatste. De lastige put voor Bob over een heuvel heen was niet goed en hij maakte daar een bogey waar Daan gewoon een par schreef. Nog maar 1 down. Een ongelukkige drive van Bob op hole 17 belandde net naast een boom drie meter voor de sloot. Hij kon niet veel meer dan de bal opleggen. Daan daar in tegen had zijn bal keurig op de fairway geslagen en legde zijn tweede bal op de green. Resultaat? A/S. Het drama kwam teneinde op hole 18. Daan met twee perfecte slagen bij de green en uiteindelijk een prachtige birdie put maakte een eind aan de strijd. Een prachtige apotheose van een mooi toernooi.

img 3771 img 3773

 

Alle foto's zijn te bekijken via:
Zaterdag 1 september https://www.dropbox.com/sh/4ogdtm43y2vlkq8/AAA9hngiBxe1hI-msgIyyaqca?dl=0
Zondag 2 september https://www.dropbox.com/sh/1h90j4v3ytkvfcm/AACAyhxHtUvcPjcJ93RZ4rPEa?dl=0

 

Met dank aan: Arie en zijn mannen (de baan), secretariaat en management (organisatie), Doffegnies (horeca), Karel Baas (prijsuitreiking), Wim Helgers (foto’s) en natuurlijk alle toeschouwers.

WeCo Clubkampioenschappen; Paul Emons, Pieter Dingjan en Herman Mittendorff

De Golf Academy Amelisweerd is, onder de bezielde leiding van Mette Hageman, dit jaar begonnen met het geven van masterclasses. De laatste masterclass was de tweedaagse ‘Train Like a Pro’.

Nou dat zou wat worden, aangezien we geen van allen pro zijn en gelukkig ook ons brood niet met golf hoeven te verdienen: maar wel enthousiaste golfers die graag wat willen leren over effectief trainen en verbeteren van ons kunnen in het soms o zo lastige golfspel. Met een diverse groep aan deelnemers: 36+ tot single handicap, 7 dames en 2 heren, en ook qua leeftijd was er een mooie variatie.

Wat hebben we allemaal gedaan: oefeningen/’drills’ voor de warming up, putten, chippen, pitchen, lange (ijzer)slagen, Driver: kortom, alle golfslagen en disciplines zijn de revue wel gepasseerd. Welke club wanneer wel te gebruiken en soms ook welke club je vooral ook in de tas moet laten zitten. Slimme keuzes maken en niet zomaar bij elke afstand dezelfde club uit je tas trekken, vooral bij het korte spel is er veel te kiezen: obstakels/hoog gras tussen de bal en de green, dus hoog of toch liever laag.

Maar ook de meer mentale aspecten van dit bijzonder mooie en af en toe frustrerende spel zijn aan de orde gekomen: onder andere de pre-shot routine en de ook kunst van het loslaten in de post-shot routine….. dat kan wel lastig zijn als de bal niet helemaal (of zelfs helemaal niet) doet wat je wilt.

Op beide dagen hebben we 9-holes gespeeld met beide keren een duidelijke opdracht: onder andere slimme keuzes maken en een constante (pre- & post-shot) routine. Waarbij Mette in een buggy tussen de flights heen en weer pendelde om overal zo veel mogelijk te zien en indien nodig aanwijzingen, maar natuurlijk ook regelmatig om een complimentje, te geven.

Het was, zoals ook mooi bij de afsluiting van de tweede dag werd aangegeven, leuk en vooral erg nuttig en leerzaam voor iedereen, ongeacht de handicap.

Kortom, Golf Academy Amelisweerd, en bij deze masterclass vooral Mette, bedankt voor je heldere en enthousiaste manier van lesgeven en hopelijk komt hier in de toekomst een vervolg op.

Een tevreden deelneemster.

 

train like a pro

Vanaf 1 januari gaan onze pro's Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer en Edward de Jong verder onder de naam Golf Academy Amelisweerd. De eerste zichtbare stap is dat er samengewerkt gaat worden met een nieuwe systeem voor de online lesagenda. De overstap vindt 2 januari plaats. Het nieuwe online les agenda systeem is gebruiksvriendelijk voor u als klant, voor de professionals en voor de receptie van Amelisweerd ter ondersteuning van de professionals. Daarnaast biedt deze agenda de mogelijkheid om lessen in te boeken met hun club-login.

 

Schrijf u in voor de Amelisweerd nieuwsbrief.